Prof. Dr. med. Alexander Kiani

Klinikum Bayreuth GmbH Medizinische Klinik IV
Preuschwitzer Strasse 101
95445 Bayreuth
Germany

Kontakt

Telefon: 0921 4006302